Programs

Filipino at Ibang mga Wika

Ang Departamento ng Filipino at Ibang mga wika ay may apat na programang pandigri. Ito ay binubuo ng isang andergradweyt na programa - ang Bachelor of Arts in Filipino at tatlong gradweyt na programa ang: Master ng mga Sining sa Filipino, Master ng Filipino (di nangangailangan ng tesis) at Doktor ng Pilosopiya sa Filipino.

 1. Andergraweyt na Programa

  • Bachelor of Arts in Filipino

   Ang Bachelor of Arts in Filipino ay isang programang pandigri na may konsentrasyon sa wika at panitikan ng Pilipinas. Ito ay nagtataglay ng kurikulum na nagbibigay oryentasyon sa mga mag-aaral sa istruktura ng wikang Filipino, kaalamang panlinggwistika, mga teorya at faktor na nakapangyayari ng barayti at baryasyon ng wikang Filipino, kulturang popular, gawaing panteatro, mga elemento ng iba.t ibang genre ng panitikan, foklor, teorya at kritisismong pampanitikan at jornalismo. Ito ay matatapos sa loob ng apat na taon. Sa pagkamit ng digri, kinakailangan munang makuha ang kabuuang 140 na mga yunit pang-akademiko at 6 na yunit sa NSTP.

   I-download ang distribusyon ng kurso ayon sa semestre (PDF)

 2. Gradwadong Programa

  1. Master ng mga Sining sa Filipino

   Ang Master ng mga Sining sa Filipino ay isa sa dalawang programang pangmaster ng Departamento ng Filipino at Ibang mga Wika na ngangailangan ng tesis. Sinasaklaw nito ang paghahandog ng mga kasanayan sa pagkatuto/paggamit ng Filipino bilang isang wika at bilang isang disiplina, at bilang kultural na komponent ng lipunan. Tiyakang pinaglilingkuran ng programa ang pangkalahatang mga pangangailangan ng mga titser at praktisyuner ng Filipino. Komprehensibong sinasakop ng digri ang lahat ng batayang aspekto ng Filipino bilang isang disiplina tulad ng istruktura ng wika, literaturang Filipino, pagpaplanong pangwika, leksikograpiya at mga bagong kalakaran at mga isyu sa wika tulad ng barayti at barasyon ng Filipino, kultura at wika kasama ang kulturang popular, linggwistikang aplayd, at mga kaugnay na mga larangan. Binibigyan ng empasis ang pagsasagawa ng riserts at pagsasaling-wika sa lahat ng kursong akademiko.

   I-download ang distribusyon ng kurso ayon sa semestre (PDF)

  2. Master ng Filipino

   Ang Master ng Filipino ay programang gradwado na hindi nangangailangan ng tesis. Hinugot ito sa programang Master ng mga Sining sa Filipino. Bilang kapalit ng 6 na yunit sa tesis, ang estudyante ay kailangang magsagawa ng espesyal na proyekto at kumuha ng mga karagdagang kurso upang higit na mapaunlad ang kanyang kakayahan at kahusayan sa wikang Filipino. Ang programang ito ay higit na angkop sa pagpapaunlad ng kaalaman ng mga guro sa level elementarya at sekondarya bagama.t maaari rin naman ito sa level tersyarya. Matapos ang dalawang taong intensivong akademikong pagsasanay, ang estudyante ay magiging kompitent na guro sa alinmang level - elementarya, sekondarya, o tersyarya.

   I-download ang distribusyon ng kurso ayon sa semestre (PDF)

  3. Doktor ng Pilosopiya sa Filipino

   Ang programang Doktor ng Pilosopiya sa Filipino ng Departamento ay kauna-unahang doktoradong programa sa Filipino sa buong Mindanao. Tinutugunan nito ang layunin ng Mindanao State University na makapagbigay ng mga may-kalidad at makahulugang programang akademiko upang maiangat ang ekonomik, pulitikal, at sosyo-kultural na pag-unlad ng Mindanao tungo sa pagpapalaganap ng kapayapaan at kaunlaran. Layunin ng programang ito na makapagprodyus ng mga gradweyt na:

   1. eksperto sa halos lahat ng mga larangan sa Filipino bilang disiplina at wika;
   2. tagapanguna sa larangan ng pagtuturo ng wikang Filipino sa lahat ng lebel ng edukasyon; at
   3. may kakayahang maghatid ng kanilang natutunan sa pamamagitan ng mga gawaing panriserts sa mga estudyante at makapag-ambag sa ekonomik, pulitikal, at sosyo-kultural na pag-unlad ng Mindanao tungo sa rehyunal na kapayapaan at development.

   I-download ang distribusyon ng kurso ayon sa semestre (PDF)

Tunguhing Hanapbuhay

Ang lahat ng programa ng departamento ay tumutugon sa layunin ng CHED upang makapaghain sa mga gradweyt ng makahulugan at kapaki-pakinabang na karanasang huhubog sa damdaming makabansa at kagandahang-asal. Gayundin, ninanais ng departamento na makaprodyus ng mga gradweyt na may ibayong kahandaan sa paggamit at pagtuturo ng wikang Filipino sa iba’t ibang antas ng edukasyon. Samakatwid, ang mga produkto ng departamento ay inaasahang magiging mahusay na:

 1. Tagapagsaling-wika o transleytor na makatutulong sa mga pagsasalin sa Filipno ng mga sulating orihinal na nakasulat sa Ingles o iba pang wika;
 2. Guro sa wika at kulturang Filipino;
 3. Brodkaster, reporter sa mga kilalang dyaryo at magasin;
 4. Guro sa elementarya, sekondarya at kolehiyo;
 5. Koordineytor ng mga kilusang pansibiko at ahensya ng pamahalaan;
 6. Resertser sa anumang temang pang-akademiko ahente/tagapag-ugnay/promoter ng mga tanggapang NGO/pribado at publiko.
photographic-cigarette
photographic-cigarette
photographic-cigarette
photographic-cigarette